Proč studovat 
 archeologii?

Staneš se objevitelem

Budeš odkrývat dávné a skryté poklady lidstva a znovuobjevovat dávno zapomenuté světy.

 

Poznáš to nejcennější z naší historie a kultury

Poznáš ta nejcennější kulturní dědictví naší civilizace a staneš se jedním z mála, kdo si na ně bude moci nejen sáhnout a zkoumat je.

 

Budeš cestovat

Na území České republiky je spousta míst, která se stanou předmětem tvého zájmu. Ale proč neodjet třeba na Blízký východ, do východního Středomoří nebo do zemí západní Evropy a zkoumat nejstarší stopy existence člověka?

 

Získáš návyky, které uplatníš v budoucím zaměstnání

Při studiu archeologie se naučíš pečlivosti, trpělivosti a systematičnosti, tedy schopnostem, kterých si zaměstnavatelé cení.

 

Můžeš zažít, co jiní nikdy nezažijí

Pravěké, starověké či středověké artefakty, které jiní vidí v muzejních vitrínách, budeš držet v ruce a podílet se na jejich objevení a záchraně.

 

 

Proč právě u nás v Olomouci?

• Kde jinde studovat archeologii než ve starobylé Olomouci – skryté perle Evropy.

• Učit tě budou odborníci od nás i ze zahraničí. Nositelé různých vědeckých projektů píšící odborné i populárně-naučné knížky, účastníci archeologických expedicí.

• Budeš mít možnost studovat v cizině nebo se podílet na archeologických výzkumech v zahraničí.

• Budeme společně zkoumat archeologii regionu – život lidí od starší doby kamenné až po 20. století.

• Učit tě budeme praktickou archeologii, tedy to, jak pracovat na archeologických výzkumech, jak následně zpracovat materiál v laboratoři, jak ho analyzovat a identifikovat.

• Získáš základy fyzické antropologie, archeozoologie nebo archeobotaniky.

• Zprostředkujeme ti placenou práci na archeologických výzkumech, v laboratořích nebo u partnerských organizací.

• Máme vlastní rádio, divadlo, noviny, studentské spolky.

• Nebudeš anonymní. Jsme jedna velká rodina.

• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí!

• Budeš to tady milovat, budeš se sem vracet a navždy zůstaneš součástí Olomouce.

Co u nás můžeš studovat?

• Obor Archeologie v bakalářském studijním programu, prezenčně, jednooborově

• Obor Archeologie v bakalářském studijním programu, kombinovaně, jednooborově

• Obor Archeologie v bakalářském studijním programu, prezenčně, dvouoborově

• Obor Archeologie v magisterském studijním programu, prezenčně, jednooborově

• Obor Archeologie v magisterském studijním programu, prezenčně, dvouoborově

 

Druhý obor je možné volit z nabídky Filozofické fakulty či z vybraných oborů na Pedagogické fakultě nebo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Pozor! Přijímací zkoušku však musíš úspěšně vykonat na oba obory.

 

 

Co pro to musíš udělat?

1. Bez poslání elektronické přihlášky to nepůjde. Máš na to čas do konce února.

2. Potom navštívíš krásnou Olomouc a absolvuješ písemný test obecných studijních předpokladů a oborový test.

3. V červnu obdržíš rozhodnutí o výsledku přijímacích zkoušek. Pokud bude kladné, uvidíme se v září u zápisu a v říjnu na první přednášce.

 

 

Kde se uplatníš?

• Na vysoce odborných pozicích v kulturních a památkových institucích, tj. muzeích, galeriích, národních památkových ústavech, archeologických ústavech, knihovnách či archivech.

• Jako plně kvalifikovaný člen badatelských, vědeckých či vzdělávacích týmů.

• Jako vedoucí archeologických výzkumů.

• Jako odborník ve státní správě a samosprávě, v odděleních zaměřených na archeologickou památkovou péči.

• V oblasti cestovního a turistického ruchu.

• Ve vydavatelských domech, novinách a jiných médiích.

• V jakýchkoliv odborných týmech zaměřených na kulturu a historii napříč soukromými institucemi.

 

Propojíme tě s praxí

• Nedílnou součástí studia archeologie jsou odborné praxe s praktickými cvičeními v terénu i laboratořích.

• Na výuce se podílí řada externích vyučujících z různých odborných archeologických pracovišť.

• Při výuce čerpáme ze spolupráce s regionálními archeologickými institucemi – Národním památkovým ústavem Olomouc, Archeologickým centrem v Olomouci, krajskými muzei a nestátními archeologickými pracovišti (Archaií Olomouc a Archaií Brno).

• Čerpáme také ze spolupráce se zahraničními institucemi (archeologickými pracovišti na univerzitách a jiných odborných institucích v Tübingen, Halle, Lipsku, Rzeszowe, Bratislavě, Nitře ad.)

Kdo tě bude učit?
Mgr. Martin Golec, Ph.D.

Téměř po celé své studium na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno jsem se věnoval  fenoménu rané doby železné. Toto zaměření mne přivedlo nejdříve do jeskyně Býčí skála, odtud ke studiu krajinné archeologie Drahanské vrchoviny a Moravy a k výzkumu podzemí  - speleoarcheologii a speleoetnologii.

doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.

Studoval jsem archeologii na Karlově Univerzitě v Praze, doktorská studia jsem absolvoval na Ústavu historie architektury a dějin umění ČVUT v Praze. Mým oborem je archeologie středověku, zabývám se hlavně archeologií staveb a architektury. Vedl jsem také několik výzkumných projektů na Blízkém východě, kde jsem se zaměřoval zejména na islámský středověk.

 Mgr. Pavel Šlézar

Věnuji se problematice středověké archeologie, kterou jsem vystudoval v Opavě a v Plzni. Profesně jsem spojen s problematikou památkové péče, zejména záchrany, ochrany a prezentace památek archeologické povahy.

 Mgr. Ivana Vostrovská

Zabývám se mladší dobou kamennou, zejména jejím počátkem ve střední Evropě, což také vyučuji. Vedu rovněž praxe v archeologické laboratoři. Podílela jsem se také na archeologickém výzkumu mikroregionu vádí Abyad v Sýrii.

A další...
Kam můžeš vycestovat na studia: